Lamb Vrasto and Pilafi

Lamb Vrasto and Pilafi

My Greek DNA stretches across Greece from the ancient city of Olympia (Yiayia Helen Patsuris Metos) to the high mountain village of Stromi in the Roumeli region (Papou Chris Metos), through Megara in Attiki (Papou Pete Saltas)  and across the sea to Gavalahori, Crete...
%d